Doel en opzet tafeltjesmiddagen

Tijdens de ‘tafeltjesmiddagen’ die in juni per windrichting plaatsvinden, vindt de warme overdracht plaats. Voor elke leerling vindt een koude overdracht plaats via het OKI-doc (onderwijskundig rapport), dat in ELK staat. Voor veel leerlingen is de informatie in het OKI-doc toereikend. Voor sommige leerlingen is daarnaast een warme overdracht nodig.

Voor welke leerlingen een warme overdracht?

De warme overdracht is vooral bestemd voor leerlingen die in didactisch en/of pedagogisch opzicht (extra) aandacht en ondersteuning nodig hebben in het voortgezet onderwijs.

De basisschool vinkt in het OKI-doc aan dat men een leerling in de tafeltjesbijeenkomst met de school voor voortgezet onderwijs wil bespreken. Het is belangrijk dat de basisschool tijdens de tafeltjesbijeenkomst met de vertegenwoordiger uit het voortgezet onderwijs bespreekt op welke aspecten extra aandacht en ondersteuning in het voortgezet onderwijs nodig is, wat de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn en welke aanpak of begeleiding daarbij voor deze leerling effectief is en het beste werkt.

Een school voor voortgezet onderwijs meldt een leerling aan als men naar aanleiding van het OKI-doc nog vragen heeft over de (leer)ontwikkeling van de leerling en over de ondersteuning die nodig is.

Waarom een warme overdracht?

Een warme overdracht is essentieel om al direct bij de instroom in de brugklas aan een leerling een goede ondersteuning te bieden. De mentor van de brugklas heeft vroegtijdig in beeld of een leerling extra aandacht nodig heeft en wat zijn/haar specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn. Daardoor kan tijdig ondersteuning geboden worden, zodat de leerling een goede start maakt in het voortgezet onderwijs.

Hoe verloopt de organisatie van de tafeltjesmiddagen?

De basisschool meldt in het OKI-doc de leerling aan voor een tafeltjesmiddag. School stelt de ouders hiervan op de hoogte en geef naar hen aan wat het doel en belang van deze bijeenkomst is. Men hoeft ouders géén toestemming vragen om de leerling te bespreken, mits evident is dat het in het belang van de leerling is dat een warme overdracht plaatsvindt.

Ook een school voor voortgezet onderwijs kan na lezing van het OKI-doc, als de basisschool dat (nog) niet gedaan heeft, een leerling aanmelden. Stel ook dan de ouders hiervan op de hoogte.

Namens de Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen organiseren Hans Bromet, Clarissa Friedlander, Eurdice Snip en Jeroen Veenstra per windrichting de tafeltjesmiddagen. Zij inventariseren aan de hand van ELK en een mailing naar alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs welke leerlingen tijdens de tafeltjesmiddag besproken moeten worden. Vervolgens stellen zij een rooster op waarin staat wanneer over welke leerling een gesprek gevoerd wordt tussen een basisschool en de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling naar toe gaat. Meestal is er per leerling 10 minuten ingeroosterd.

Wie zijn aanwezig?

Als u in het OKI-DOC aangeeft dat een warme overdracht gewenst is, dan is het noodzakelijk dat vanuit de basisschool de leerkracht van groep 8 en/of de intern begeleider aanwezig is. Het is belangrijk dat iemand aanwezig is die de leerling goed kent en weet wat de leerling nodig heeft en welke aanpak wel of niet werkt. Bij voorkeur is uit het voortgezet onderwijs de mentor uit de brugklas aanwezig, maar als die nog niet bekend is, kan ook de zorg- of brugklascoördinator of de teamleider onderbouw aanwezig zijn. Zij zorgen voor goede overdracht naar hun collega’s in school.

Warme overdracht online

Sinds 2020 vindt de warme overdracht online plaats.

Helaas komt het voor dat scholen zich op het laatst afmelden. In belang van het kind is het essentieel dat u komt of anders voor vervanging zorgt. Zet de datum van de tafeltjesmiddag, die in het tijdpad van de kernprocedure staat, tijdig in uw agenda.