Gewijzigde procedure leerwegondersteunend onderwijs

Opting-out

De Algemene Ledenvergadering van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam- Diemen heeft op 9 september besloten met ingang van het huidige schooljaar te stoppen met het individueel indiceren van leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo). Reden hiervoor is het tegengaan van het onnodig en grootschalig (her)testen van leerlingen.

Wat betekent Lwoo?

Een school voor voortgezet onderwijs krijgt extra financiële middelen als een leerling aan bepaalde testuitslagen (leerachterstanden in combinatie met een IQ-test) voldoet. Deze middelen heten Lwoo- middelen. Deze middelen gebruiken de scholen voor voortgezet onderwijs voornamelijk om klassen kleiner te maken. Indirect heeft een docent op de middelbare school hierdoor meer tijd om de leerlingen te begeleiden. Daarnaast wordt er op deze scholen vaak gekeken welke leerlingen behoefte hebben aan extra taal- en/of rekenlessen. Het gaat bij deze middelen dus niet om individuele arrangementen zoals u die in het primair onderwijs kent.

Wat is opting-out?

De financiële middelen voor de scholen voor voortgezet onderwijs die leerwegondersteuning bieden blijven gelijk en houden dezelfde bestemming. Dat houdt in dat de scholen die eerder leerwegondersteuning boden dit blijven doen. De scholen hoeven hiervoor vanaf 2021 geen aanvragen voor leerlingen in te dienen bij het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. Dit betekent dat de school voor voortgezet onderwijs op basis van de leerresultaten en de door jullie ingevulde gegevens in het OKI-doc gaat bekijken welke leerlingen in aanmerking kunnen komen voor extra leerwegondersteuning.

Wat betekent opting-out voor een leerling op het vmbo?

In de schoolkeuzegids zal uitgebreid worden uitgelegd wat er onder leerwegondersteuning wordt verstaan en er zal zichtbaar zijn welke scholen deze vorm van extra ondersteuning aanbieden. U kunt dit verschil te zijner tijd het beste aan ouders uitleggen door aan te geven dat op de scholen die leerwegondersteuning aanbieden, de klassen kleiner zijn en er meer aandacht en tijd is om taal en rekenen bij te spijkeren. Op scholen op het vmbo die geen leerwegondersteuning niet aanbieden is hier minder tijd voor, bijvoorbeeld vanwege het geboden onderwijsconcept of het grote aantal andere vakken (scholen met een kunst – of sportprofiel).

Wat is er anders dit schooljaar?

Leerlingen die voorgaande jaren mogelijk voor Lwoo in aanmerking zouden zijn gekomen, hoeven nu geen intelligentie-onderzoek en eventueel aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek te doen. In dit overgangsjaar is voor deze leerlingen het capaciteitenonderzoek optioneel.

Wat betekent dit concreet?

Voor de leerlingen die nu in groep acht zitten en voor u als intern begeleider en/of leerkracht in groep acht betekent dit dat de leerlingen in drie groepen worden verdeeld:

 1. Leerlingen zonder grote achterstanden (minder dan 25 % achterstand):
  • Deze leerlingen maken geen capaciteitenonderzoek in het kader van de toeleiding naar het voorgezet onderwijs.
    
 2. Leerlingen met het preadvies praktijkonderwijs én leerlingen met leerachterstanden die zouden kunnen aansluiten bij praktijkonderwijs (een achterstand van 50 % of meer op een van de inzichtelijke domeinen: begrijpend lezen of rekenen, in combinatie met een achterstand op een van de andere domeinen van 50 % of meer).
  • Deze leerlingen maken wel een capaciteitenonderzoek in het kader van de toeleiding naar het voortgezet onderwijs.
    
 3. Leerlingen met een preadvies vmbo en leerachterstanden tussen de 25 en 50 % op beide inzichtelijke gebieden én leerlingen met een preadvies vmbo met een leerachterstand tussen de 25 en 50 % op een van de inzichtelijke gebieden in combinatie met een leerachterstand van meer dan 20 % achterstand op technisch lezen of spelling op het M7 moment. (Heeft u op het E7 moment of begin groep acht ook op de overige domeinen (technisch lezen en spelling) adaptieve toetsen afgenomen bij de leerlingen, gebruikt u die gegevens als uitgangspunt). Voor deze groep leerlingen is het maken van een capaciteitenonderzoek optioneel.

  Wanneer kiest u voor een capaciteitenonderzoek, een aantal voorbeelden:
  • Recent gemeten leerachterstanden geven een heel ander beeld dan u van de leerling gewend bent en u weet daardoor niet weet welk schooladvies passend is.
  • De leerresultaten de afgelopen jaren fluctueren dermate dat u op basis van die resultaten moeilijk tot een eenduidig schooladvies komt voor praktijkonderwijs of vmbo-niveau.
  • Er zijn redenen om te vermoeden dat de leerling op de afgenomen toetsen niet naar de ware capaciteiten heeft kunnen presteren (bijvoorbeeld leerlingen die nog relatief kort in Nederland zijn of een zeer instabiele thuissituatie hebben).

  Wanneer kiest u niet voor een capaciteitenonderzoek, een aantal voorbeelden:
  • De leerling heeft al eerder een capaciteitenonderzoek gemaakt.
  • De leerling ontwikkelt zich volgens een vast patroon.
  • De leerling heeft tot en met het M7 moment geen leerachterstanden gehad.
  • De leerling heeft een preadvies havo of vwo.

Uiteraard is geen leerling is hetzelfde. We begrijpen dat u misschien wilt overleggen of het verstandig is om een leerling mee te laten doen met het capaciteitenonderzoek. U mag altijd bellen of mailen om te overleggen.

Het ABC

Het ABC voert in opdracht van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de capaciteitenonderzoeken uit. Als u gebruik maakt van de diensten van het ABC krijgt u komende week een e-mail met verdere instructies over de testafnames en de toestemmingsverklaringen voor de ouders.

Procedure Praktijkonderwijs

Aan de procedure toeleiding praktijkonderwijs verandert niets.

Toetsen tijdens corona

Vanwege de coronacrisis zou het kunnen dat de eerdere resultaten op de adaptief afgenomen toetsen op het E7 moment anders uitpakken dan verwacht. Voor alle leerlingen met een preadvies praktijkonderwijs of een preadvies vmbo wordt daarom geadviseerd om op het M8 moment opnieuw adaptief te toetsen. Zo beschikt u over een extra meetmoment om het schooladvies te onderbouwen.

Voorlichtingsmiddag 23 september

Tijdens de voorlichtingsmiddag (webinar) op 23 september voor (nieuwe) leerkrachten en intern begeleiders wordt aandacht besteed aan deze veranderingen.

Tijdens het eerste gedeelte van de webinar is de aandacht gericht op het tijdpad van de Kernprocedure en wat er van u als leerkracht of intern begeleider in de bovenbouw verwacht wordt. In het tweede gedeelte wordt stilgestaan bij het traject van testen en toetsen van de leerlingen. Ook zal er mogelijkheid zijn om vragen te stellen via de chat. Heeft u zich nog niet opgegeven voor deze middag en wilt u hier wel graag bijzijn: opgeven is nog mogelijk door een e- mail te sturen aan @email.

Vragen

Vanwege deze veranderingen kunnen we ons voorstellen dat ook meer ervaren leerkrachten en intern begeleiders wellicht vragen hebben. U kunt uw vragen over individuele leerlingen stellen aan het ABC door te mailen naar @email.

Heeft u op dit moment vragen over bovenstaande veranderingen, kunt u deze stellen aan Ellen Bouter via 020-8119921 en @email.