Adaptief toetsen

Adaptief toetsen

Richtlijnen voor het adaptief toetsen in het kader van de Kernprocedure LWOO-PRO

Door de effecten van de maatregelen omtrent het coronavirus op het onderwijs, is de gebruikelijke werkwijze iets veranderd. De besturen van de scholen in het primair onderwijs hebben besloten dat er op het E7 moment in ieder geval begrijpend lezen en rekenen wordt getoetst en dat er indien nodig ook adaptieve toetsen worden afgenomen. De richtlijn voor het adaptief toetsen is aangepast ten opzichte van vorig jaar, er wordt rekening mee gehouden dat leerlingen langere tijd thuis hebben gezeten en beperkt onderwijs hebben gekregen.

Adaptief toetsen

  • Het advies is om de leerlingen met verwacht uitstroom niveau: VSO, praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-kaderen vmbo-basis/kader voor de zomer door de school adaptief (op maat) te toetsen op de vakgebieden rekenen en begrijpend lezen. Welke toets er afgenomen dient te worden, schat je in op basis van eerdere toetsresultaten en de eventuele groei die je verwacht, zie de handleiding.
  • Optioneel kunnen ook leerlingen met verwacht uitstroom niveau vmbo-theoretisch adaptief getoetst worden op rekenen en begrijpend lezen, als er verwacht wordt dat er leerwegondersteuning aangevraagd kan gaan worden.
  • Om de belasting voor scholen zo laag mogelijk te houden, wordt voor het leerrendement op het gebied van spelling en technisch lezen gekeken naar de toetsresultaten op het M7 moment en naar de voorgaande schooljaren.
  • Op het M8 moment dient er door scholen opnieuw adaptief getoetst te worden. In ieder geval voor spelling en technisch lezen. Aangeraden wordt om dan ook rekenen en begrijpend lezen adaptief te toetsen (net als vorig jaar). Deze toetsgegevens worden meegenomen bij het aanvragen van PRO of LWOO indicaties.

Welke leerlingen komen in aanmerking voor Capaciteitenonderzoek?

Als u gebruik maakt van ondersteuning van het ABC wordt geadviseerd om per leerling te kijken naar de leerachterstand (LA) op begrijpend lezen (E7 moment), rekenen (E7 moment), spelling (M7 moment) en technisch lezen (M7 moment). Leg deze resultaten naast de resultaten van voorgaande jaren. Mochten de toetsresultaten afgenomen tijdens de M7 of E7 (na thuisonderwijs) erg afwijken van de toetsen uit voorgaande jaren, neem dan contact op met het ABC om te overleggen.

Als u gebruik maakt van de ondersteuning van het ABC komen de volgende leerlingen in aanmerking voor capaciteitenonderzoek:

  • De leerlingen met achterstanden op begrijpend lezen EN rekenen van 25% of meer op het E7 moment. Het kan zijn dat de leerlingen daarnaast ook een achterstand op technisch lezen en/of spelling tijdens het M7 moment hebben.
  • De leerlingen met achterstanden op begrijpend lezen of rekenen van 25% of meer op het E7 moment en die daarbij een achterstand hebben op het M7 moment voor spelling en/of technisch lezen groter dan 20%. Er wordt een achterstand van 20% in plaats van 25% gehanteerd, omdat de verwachting is dat de achterstand door thuisonderwijs groter is geworden.
  • Neem voor de leerlingen die net niet binnen de criteria vallen (bijvoorbeeld een achterstand van 23% op rekenen in combinatie met een andere achterstand van 25% of meer) waarvan je sterk van mening bent dat LWOO voor deze leerling passend is, contact op met het ABC

Vragen over de adaptieve toetsen, de CAP of SEM?

Ga naar de Handleiding en het beoordeling van de adaptieve toetsen of mail naar @email

Vragen over ELK (inlezen/ overzetten leerlingen en invoeren toetsresultaten)?

Kijk op de Handleiding óf mail naar @email