Overzicht praktijkonderwijs in Amsterdam

Overzicht praktijkonderwijs in Amsterdam

Praktijkonderwijs is een onderdeel van het regulier voortgezet onderwijs. Het doel van praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of naar een vervolgopleiding in het mbo. De klassen in het praktijkonderwijs zijn klein. Elke leerling volgt op maat een leerroute die aansluit bij wat hij of zij kan en graag wil. Leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht en begeleiding.

Thema's

Het praktijkonderwijs richt zich op het voorbereiden van leerlingen op belangrijke thema’s: wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Leerlingen leren in deze thema’s zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.

Vooral doen

Leren in het praktijkonderwijs vindt niet op de traditionele manier plaats. Leerlingen in het praktijkonderwijs leren niet zo zeer uit boeken, maar vooral door te doen, in de praktijk dus. Theorie en praktijk zijn op school goed in evenwicht. Naast vakken als Nederlands, Engels en Rekenen zijn leerlingen praktisch bezig met bijvoorbeeld techniek, dienstverlening en zorg, groen, horeca en voeding of logistiek en verkoop. In de bovenbouw vormt de stage een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Vervolg in het mbo

Door nauwe samenwerking met het mbo volgt een deel van de leerlingen een vervolgopleiding in het mbo. Een ander deel van de leerlingen stroomt na de praktijkschool direct door naar werk.

Voor welke leerlingen?

Voor toelating tot praktijkonderwijs worden de volgende landelijke criteria gehanteerd:

  • Het IQ van de leerling ligt tussen de 55 en 75/80.
  • De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op tenminste twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling, waarvan één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen moet zijn.

Procedure

De ‘Kernprocedure Lwoo/Pro’ is een traject waarbij middels aanvullende toetsen en/of onderzoeken wordt gekeken of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning (Lwoo) of praktijkonderwijs (Pro). Voor onderzoek is toestemming van de ouders nodig. De procedure staat toegelicht op de website van Het ABC.

Praktijkscholen doen niet mee aan de Centrale Loting & Matching. Het is zaak dat school, leerling en ouders zich vroegtijdig in het schooljaar oriënteren op praktijkonderwijs. Bekijk in het tijdpad wanneer leerlingen zich kunnen aanmelden bij het praktijkonderwijs. De school voor praktijkonderwijs vraagt vervolgens bij het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen een toelaatbaarheidsverklaring aan. De leerlingen met een advies praktijkonderwijs hoeven niet deel te nemen aan de eindtoets. >> Ga naar de ontheffingsgronden voor deelname aan een eindtoets.

Overzicht praktijkscholen in Amsterdam

Naam praktijkschool Contact en meer informatie
Kolom praktijkcollege De Atlant Corine Davidse
de-atlant.nl
Kolom praktijkcollege De Dreef dedreef.net
Kolom praktijkcollege Het Plein Julia Tunderman en Pauline van der Pijl
het-plein.net
Kolom praktijkcollege Noord Sjaak de Ridder
kpcn.nl
LUCA praktijkschool Mw. A. Joosen
lucapraktijkschool.nl
Mundus College Zie afdeling praktijkonderwijs Laila Bennaoui
mundus.espritscholen.nl
Wellantcollege Linnaeus Linnaeus is praktijkonderwijs Mw. F. Bos
wellant.nl

In bovenstaand overzicht staat, als u vragen heeft, per school de naam van een contactpersoon vermeld. Als u niet zeker weet of praktijkonderwijs het juiste onderwijs is voor een leerling, dan kan u ook contact opnemen met de onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.

Een aantal scholen voor voortgezet speciaal onderwijs biedt praktijkonderwijs aan. >> Ga naar het overzicht van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam en filter op op 'vso' en 'praktijkonderwijs'