Invullen van het OKI-DOC

Invullen van het OKI-DOC

Het OKI-doc is een onderwijskundig document dat een centrale rol speelt bij de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. Het OKI-doc wordt via ELK overgedragen van de basisschool naar de school voor voortgezet onderwijs.

Handleiding ELK

Instructies voor het invoeren van gegevens in het OKI-doc treft u aan in de handleiding ELK. Klik daartoe op deze site de handleiding ELK aan. In het tijdpad treft u aan wanneer welke gegevens in het OKI-doc ingevoerd moeten zijn.

In het OKI-doc wordt de volgende onderwijskundige informatie overgedragen naar het voortgezet onderwijs:

 • het voorlopig basisschooladvies in groep 7
 • het definitieve advies in groep 8, met een onderbouwing van dit advies, zeker als er bijzonderheden zijn
 • een advies met betrekking tot de ondersteuning
 • de visie van de leerling en van de ouders op het advies
 • de didactische ontwikkeling van de leerling, met een overzicht van de behaalde resultaten op de toetsen die in groep 6, 7 en midden groep 8 afgenomen zijn
 • een toelichting van de onderwijsbehoeften van de leerling, wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag en de leer- en werkhouding
 • een toelichting van de fysieke ontwikkeling, indien belemmerend

Naast deze standaardinformatie is er de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen aan het OKI-doc, mits de informatie hierin relevant is voor het voortgezet onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan een dyslexieverklaring of een dyscalculie-verklaring. Voeg altijd, als een leerling dat heeft, het ontwikkelingsperspectiefplan als bijlage toe aan het OKI-doc. Ook een handelingsplan kan toegevoegd worden.

De basisschool draagt ook aanvullende testinformatie in overleg en/of met toestemming van de ouders over aan de school voor voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld de LAT, CAP en SEM (Kernprocedure ABC), ter onderbouwing van het advies praktijkonderwijs.

Voorlopig advies groep 7

Voer het voorlopig advies in dat eind groep 7 gegeven en met de ouders besproken is. Geef daarbij tevens aan binnen welke setting het advies gegeven wordt: een reguliere school voor voortgezet onderwijs, een reguliere vmbo-school, een tussenvoorziening, een internationale schakelklas of een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Definitief advies midden groep 8

Kies het niveau-advies uit. In thema 1 staan de keuzemogelijkheden beschreven en de stappen bij het nemen van een gewogen besluit. Het is belangrijk om in het OKI-doc het gegeven advies goed te onderbouwen, zeker als er bijzonderheden zijn, zoals:

 • een disharmonisch profiel, waarin bijvoorbeeld de behaalde resultaten begrijpend lezen en rekenen sterk uiteenlopen of vanaf groep 6 sterk op en neer gaan
 • factoren die aanwijsbaar de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en/of stimuleren
 • compenserende mogelijkheden waarover de leerling beschikt of specifieke interesses en talenten van een leerling

Een toelichting als “hij doet zo zijn best” of “het is zo’n fijne leerling in de klas” is niet toereikend om een advies te onderbouwen dat hoger is dan wat de behaalde toetsresultaten laten zien.

U kunt ook een dubbeladvies geven. Het dubbeladvies is geschikt voor leerlingen voor wie nog niet geheel helder is in welke schoolsoort zij het beste tot hun recht komen. Ook wordt zo’n advies wel gegeven als de leerling op de grens van twee niveaus functioneert, bijvoorbeeld op de grens van vmbo-t en havo. Is dit niet het geval, geef dan een enkelvoudig advies.

De basisschool kan naast het niveau-advies óók een advies geven over de onderwijsvorm/setting waar de leerling het beste terecht kan gezien diens ondersteuningsbehoefte. In Amsterdam hebben we twee typen voorzieningen die leerlingen extra kunnen ondersteunen:

 • Tussenvoorziening (neem tijdig contact op met een tussenvoorziening om te kunnen beoordelen of een leerling hier thuis hoort)
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs (neem tijdig contact op met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen, omdat voor plaatsing op een VSO-school een toelaatbaarheidsverklaring nodig is)

Advies ondersteuning

Geef in het OKI-doc aan of de leerling extra ondersteuning nodig heeft op de school voor voortgezet onderwijs. Onderbouw verder in het OKI-doc welke extra ondersteuning nodig is.

Geef aan of school voor de leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (groeidocument) opgesteld heeft. Neem dit als bijlage in het OKI-doc op. Het OPP is erg belangrijk voor een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs. Het levert waardevolle informatie op over de ondersteuning die de leerling nodig heeft en wat wel of niet werkt.

Geef aan of de leerling een dyslexie-verklaring of een dyscalculie-verklaring heeft. Deze verklaring mag alleen afgegeven zijn door professionals die gekwalificeerd zijn in het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en beschikken over specialistische kennis op het gebied van leerstoornissen en onderwijsbelemmeringen die daarmee gepaard gaan.

Geef aan of het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs afgegeven heeft.

Visie leerling en ouders

Het advies is met de leerling en de ouders besproken. Beschrijf kort wat de visie van de leerling en van de ouders op het gegeven advies is. Zijn de ouders het eens of oneens met het advies? Als de ouders het oneens zijn, licht dan toe waarom dit zo is en welke verwachtingen zij hebben.

Als de ouders het niet eens zijn met het advies, plan dan een vervolggesprek waarin ook de intern begeleider of schoolleider aanwezig is. Geef aan als het niet gelukt is om op één lijn te komen. Als ouders bezwaar blijven maken tegen het advies en hier met de school niet uit komen, kunnen zij een klacht indienen bij het bestuur van de betreffende basisschool. Zie ook de klachtenregeling van het bestuur van de school.

Didactische ontwikkeling

Uit Parnassys worden de behaalde toetsresultaten overgenomen M6 t/m M8 op Begrijpend Lezen, Inzichtelijk rekenen, Spelling en studievaardigheden.

Vergeet niet in het OKI-doc de resultaten op te nemen van de toetsen die midden groep 8 afgenomen zijn. Deze resultaten geven het meest actuele niveau van de leerling aan en zijn onontbeerlijk om het advies goed te kunnen onderbouwen.

Kijk bij het analyseren van de toetsresultaten ook naar de groei van de leerling van groep 6 t/m 8. Zie je vanaf groep 6 een opwaartse of een neerwaartse trend in de toetsresultaten. Verwacht je of die trend zich voortzet in het voortgezet onderwijs?

Toelichting onderwijsbehoeften

Het is belangrijk dat je de school voor voortgezet onderwijs concrete informatie verschaft over de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, zodat de school bij de instroom van de leerling een goed beeld heeft van welke hulp, begeleiding of ondersteuning de leerling nodig heeft.

Bij een aantal aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling kun je in het OKI-doc aangeven of die aspecten bevorderend of belemmerend zijn. Zet alléén vinkjes bij aspecten die noodzakelijk zijn voor het leren en de begeleiding van de leerling in het voortgezet onderwijs. Richt je daarbij op de actuele ontwikkeling van de leerling.

Als je bij een bepaald aspect bevorderend of belemmerend aan vinkt, licht dan concreet toe wat de ontwikkeling en het leren van de leerling bevordert of belemmert. Beschrijf kort en bondig welke ondersteuning deze leerling nodig heeft. Geef daarbij aan welke aanpak goed werkt voor deze leerling of hoe je een bevorderende factor goed kunt inzetten in het leerproces.

Ook bij een aantal aspecten van het gedrag en van de leer- en werkhouding kun je aangeven of deze de ontwikkeling en het leren van de leerling bevorderen of belemmeren. Zet alléén vinkjes als dat noodzakelijk is. Ook hier geldt, dat als je een bepaald aspect aan vinkt, dat je dan zo concreet mogelijk toelicht welke ondersteuning de leerling nodig heeft en welke aanpak effectief is voor deze leerling. Vraag je hierbij af wat goed overdraagbaar is naar het voortgezet onderwijs.

Probeer de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zo handelingsgericht mogelijk te beschrijven. Als je bijvoorbeeld alleen beschrijft dat de leerling erg stil is, dan biedt dat weinig aanknopingspunten over welke aanpak of hulp effectief zou zijn in het voortgezet onderwijs.

Fysieke ontwikkeling

Wat betreft de fysieke ontwikkeling kun je aangeven of het gezichtsvermogen, het gehoor, de spraak, de grove motoriek, de fijne motoriek en/of de gezondheid het leren of de ontwikkeling van de leerling belemmert. Vink in het OKI-doc aan wat van toepassing is. Als je een bepaald aspect aan vinkt, licht dan concreet toe wat het leren van de leerling belemmert. Geef ook aan welke hulp de leerling ontvangt en welke aanpak in de klas goed werkt.