Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

Het is erg belangrijk dat de school voor voortgezet onderwijs weet of een leerling specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoeften heeft. Daardoor kunnen de mentor en de docenten direct al bij de instroom van de leerling in de brugklas passende begeleiding aan de leerling bieden. Immers een goed begin op de school voor voortgezet onderwijs is het halve werk!

Geef daarom, indien van toepassing, in het OKI-doc aan wat de extra onderwijs- of ondersteuningsbehoefte van de leerling is. Wat heeft deze leerling (extra) nodig om te leren en zich te ontwikkelen? Geef ook aan welke aanpak goed bij de leerling werkt.

Het is raadzaam om een leerling met extra onderwijs- of ondersteuningsbehoeften aan te melden voor de ‘tafeltjesmiddag’ (warme overdracht naar het voortgezet onderwijs).

Stem hierover af met de ouders.

Denk aan leerlingen die vakoverstijgend (extra) ondersteuning nodig hebben bij:

 • het ontwikkelen of uitbreiden van sociale vaardigheden
 • de omgang en samenwerking met klasgenoten
 • de omgang met leraren
 • het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen
 • het voorkomen van ongewenst gedrag
 • het adequaat omgaan met gevoelens, angsten en stemmingswisselingen
 • het omgaan met veranderingen
 • het redzaam communiceren met anderen
 • het vergroten van de zelfredzaamheid en weerbaarheid op school
 • het omgaan met frustraties
 • het omgaan met kritiek
 • het versterken van de motivatie
 • taakgericht en geconcentreerd werken
 • zelfstandig werken
 • samenwerken met andere leerlingen
 • probleemoplossend werken
 • het plannen van het werk
 • het maken van huiswerk
 • het maken van toetsen
 • reflectie op het eigen gedrag en werk
 • de taal- en spraakontwikkeling
 • de (grove en fijne) motoriek
 • visuele of auditieve beperkingen
 • medische aspecten en belastbaarheid

Het alleen maar denken in termen van welke beperking of stoornis heeft dit kind, is weinig handelings- en oplossingsgericht. Vraag jezelf steeds af wat heeft deze leerling straks in het VO (extra) nodig qua onderwijs en ondersteuning.

Leerlingen kunnen ook vakspecifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot technisch en begrijpend lezen, taal en rekenen. Geef, indien van toepassing, aan welke (extra) ondersteuning een leerling vakspecifiek nodig heeft en geef tips wat goed werkt bij deze leerling.

Ook leerlingen met een grote leervoorsprong hebben specifieke ondersteuningsbehoeften. Zij hebben passend onderwijs nodig waarin meer uitdaging geboden wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoogbegaafde leerlingen.

Bij leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoeften blijft het belangrijk oog te hebben voor stimulerende factoren, mogelijkheden en talenten van het kind. Kijk niet alléén naar wat het kind niet kan, maar vooral ook naar wat het wel kan!