Oriënterend gesprek VO eind groep 7 met ouders

Oriënterend gesprek VO eind groep 7 met ouders

Een van de succesfactoren voor een goede overstap van primair naar voortgezet onderwijs is ouders vroegtijdig te betrekken bij het tot stand komen van het advies.

Bespreek het voorlopig schooladvies dat eind groep 7 gegeven wordt goed met de ouders en met de leerling. Dit advies is gebaseerd op de behaalde resultaten in het (Cito) leerlingvolgsysteem en op, indien afgenomen, de Entreetoets. Bij het geven van het voorlopig schooladvies worden ook andere factoren meegewogen, zoals de werkhouding, de motivatie, de redzaamheid en het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling.

Vaak is al eerder met de ouders besproken op welk niveau in het voortgezet onderwijs hun kind momenteel functioneert, zodat het advies eind groep 7 niet als een verrassing komt.

Tips voor het voeren van het orienterend gesprek VO met de ouders

 1. Zorg dat vooraf bij de ouders bekend is dat het voorlopig schooladvies besproken wordt. Als de bedoeling van het gesprek vooraf niet duidelijk is, voelen veel ouders zich overvallen.
 2. Bereid het gesprek goed voor. Hoe onderbouw je naar de ouders waarom je dit voorlopig advies geeft? Wat zijn mogelijke zorgen van de ouders met betrekking tot het advies?
 3. Het bespreken van het voorlopig schooladvies is voor sommige ouders een stressvol moment. Zorg voor een ontspannen sfeer die rust biedt.
 4. Licht het voorlopig advies tijdens het gesprek goed toe:
  • Laat de resultaten op het leerlingvolgsysteem zien. Grafieken geven ouders vaak in een oogopslag een duidelijk beeld van de behaalde resultaten en de voortgang en groei van hun kind. Soms is het profiel disharmonisch. Bespreek welke onderdelen extra aandacht nodig hebben.
  • Licht, indien afgenomen, de resultaten op de entreetoets toe. Bespreek welke onderdelen extra aandacht nodig hebben.
  • Leg ook naar de ouders uit welke rol de werkhouding, de motivatie, de redzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind een rol spelen bij de weging van het advies. Bespreek niet alleen belemmerende aspecten, maar vooral ook de positieve factoren.
  • Bied ouders ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen hierover.
 5. Trek na wat de ouders vinden van het advies. Wat is hun visie op het advies? Wat zijn hun verwachtingen? Waar zijn ze mogelijk ongerust over? Neem de ouders serieus. De overstap naar voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van hun kind.

  Ga niet de strijd met ouders aan, maar benadruk dat school en ouders een gezamenlijk belang hebben: het vinden van een school die past het niveau, de mogelijkheden, talenten en eventuele ondersteuningsbehoeften van het kind.

  Plan een vervolggesprek, als je het helemaal niet eens wordt over het advies, waarbij ook de intern begeleider en/of schoolleider aanwezig zijn.
 6. Bespreek met de ouders waar (in groep 8) extra aandacht aan besteed moet worden om het geadviseerde uitstroomniveau te behalen, zowel vakspecifiek als vakoverstijgend. Maak hier afspraken over met de ouders en communiceer die goed naar de leerkracht van groep 8. Ga ook met de ouders na welke bijdrage zij zelf daaraan kunnen leveren.

Raad ouders aan om zich al te gaan oriënteren op het geadviseerde niveau van voortgezet onderwijs. Verwijs ouders naar schoolkeuze020.nl.

Gesprek met de leerling

Bespreek het voorlopig schooladvies óók met de leerling:

 • Wat vindt de leerling van het advies? Wat zou de leerling willen?
 • Wat gaat goed? Wat minder goed?
 • Wat wil de leerling in groep 8 leren om het advies te realiseren?
 • Welke hulp heeft hij daarbij nodig? Wat zou hem helpen?
 • Wat gaat de leerling zelf daaraan doen? Maak concrete afspraken.

Geef de leerling regie en maak hem eigenaar van wat gedaan gaat worden.