Oriënterend gesprek VO eind groep 7

Oriënterend gesprek VO eind groep 7

Op 8 februari 2022 nam de Eerste Kamer de Wet Doorstroomtoetsen PO aan. Het OCW stuurde hierover op 31 oktober 2022 een brief. Het ministerie organiseert over de wijziging een online voorlichtingsbijeenkomst. Momenteel wordt door de samenwerkingsverbanden PO en VO, OSVO en ELK gewerkt aan een voorstel voor een herzien tijdpad dat rekening houdt met de verandering van het schooladvies en de aanmeldweek.

Vooruitlopend op de aanpassingen die moeten worden gedaan, is er een onderdeel van de Kernprocedure die dit jaar al wijzigt: namelijk het voorlopig advies voor de huidige groep 7. Hieronder de aanpassing:

Voorlopig advies eind groep 7 schooljaar 2022-2023 wordt oriënterend gesprek VO

Met de invoering van een verplicht wettelijk voorlopig advies in groep 8 in januari 2024 komt het voorlopig advies in groep 7 dit schooljaar te vervallen. Om ouders en leerlingen toch te informeren over de mogelijkheden in het VO, zal daarvoor dit schooljaar een oriënterend gesprek VO eind groep 7 worden gehouden. In het oriënterend gesprek VO eind groep 7, vergelijkbaar met een 10-minutengesprek, worden de resultaten/werkhouding besproken, aangevuld met een doorstroomperspectief. Ook kan de gelegenheid voor leerlingen en ouders worden gecreëerd om hun verwachtingen uit te spreken over de vervolgloopbaan van de leerling.
Belangrijk is dat het gesprek een open karakter heeft. In januari 2024 volgt dan het officiële voorlopig advies.

Wat betekent dit voor het LAT/CAP traject?

Voorheen werd het voorlopig advies vastgelegd in ELK. Ook dit schooljaar moeten leerlingen met een mogelijk advies praktijkonderwijs, vmbo-basis of vmbo-kader eind groep 7 adaptief getoetst worden. Leerlingen met achterstanden groter dan 50% op inzichtelijke gebieden óf leerlingen waarvan het verwachte uitstroomadvies praktijkonderwijs is, maken in groep acht tussen september en december 2023 een capaciteitenonderzoek. Het ABC voert deze capaciteitenonderzoeken in opdracht van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs uit. Voor leerlingen met achterstanden tussen de 25 en 50 % blijft het capaciteitenonderzoek optioneel.

  • Het blijft dus belangrijk om in ELK aan te geven of leerlingen een mogelijk praktijkonderwijs of vmbo-basis of -kader advies krijgen. Het is raadzaam om de ouders en leerlingen van groep 7 in januari 2023 over de wijziging te informeren.
    • Het doorstroomperspectief kan aangegeven worden in het oki-doc van de leerling of via de knop 'schooladvies en setting' boven de leerlingenlijst in ELK. 
  • Uiteraard worden al deze criteria later uitgebreider toegelicht en uitgeschreven in de correspondentie van Het ABC.

Heeft u nog vragen?

Zet ze in een mail en verstuur die naar: overstappovo@swvamsterdamdiemen.nl